Murförband

För att uppnå hållfasthet i ett traditionellt massivt murverk av tegel muras detta i förband. Det betyder att stötfogen mellan stenarna täcks av en överliggande sten. Termen murförband beskriver både de sten som förbinder inre och yttre del av tjocka bärande murstensväggar sk. ”bindare”, samt det mönster som bildas i fasaden. Genom att variera antal och placering av dessa bindare, eller koppstenar, får du en mängd olika förbandstyper som du kan använda för att variera utseende och intryck på den färdiga murytan. Vid moderna skalmurar används nästan uteslutande beklädnadsförband som inte påverkar hållfastheten, och därför har det naturliga behovet av bindare försvunnit. De olika förbandstyperna finns endast kvar för ge den färdiga fasaden en speciell karaktär. Minsta överlapp vid förbandsmurning skall vara 40 mm enl. SS-EN 1996. Vid särskilda fall kan mindre överlapp än så kompenseras med liggfogsarmering/bistål.

I återbruksprojekt är planeringen och användningen av murförband även en viktig nyckel för att nyttja maximal mängd återbrukat tegel, och slippa spill. I vår återbruksproduktion uppstår alltid en viss volym halva sten, s.k koppsten. En del kommer från att byggnaden som rivs hade murats i ett visst förband och då redan har halva sten, koppsten och en del uppstår vid själva rivningen och transporten. Vi tar tillvara på alla halva sten som klarar att återanvändas. Man bör räkna med ca 20% halva sten, koppsten, i ett återbruksprojekt. Här har vi samlat exempel på de vanligaste förbanden som används i skalmurar och anpassat dessa efter det antal halva sten, koppsten som vanligtvis uppstår i vår återbruksproduktion.  

2-skifts munkförband
20% kopp
Fungerar med prefabricerade balkar men kräver en extra balksten för justermån.

10-skifts munkförband
Fungerar med prefabricerade balkar men kräver två extra balksten för justermån.

Litet blixtmunkförband
20% kopp
Fungerar med prefabricerade balkar men kräver en extra balksten för justermån. Fungerar inte med dubbelskiftsbalkar, dvs över 2,4m öppningsbredd. Muröppningsform förenklar.

Kryssförband
50% kopp
Till fördel för prefabricerade murstensskift sätts skiftgång så att det är löp i första skift över öppningar.

Holländskt förband
66,5% kopp
Till fördel för prefabricerade murstensskift sätts skiftgång så att det är löp i första skift över öppningar. Kräver en extra balksten.

Amerikanskt förband
20% kopp
Till fördel för prefabricerade murstensskift sätts skiftgång så att det är löp i första skift över öppningar.

Amerikanskt förband
33% kopp
Till fördel för prefabricerade murstensskift sätts skiftgång så att det är löp i första skift över öppningar.

Vilt förband
Antal kopp: 25%
Fungerar med prefabricerade murstensskift.

Löpförband 1/2 förskjutning
0% kopp

Löpförband 1/4 växelvis förskjutning
0% kopp

”Amerikanskt” stapelförband
33% kopp
Frångår kravet på förband och har en förhöjd risk för sprickbildning. Kompletteras med liggfogsarmering i vart 3e skift.

Stående ”amerikanskt” stapelförband
33% kopp
Frångår kravet på förband och har en förhöjd risk för sprickbildning. Kompletteras med liggfogsarmering i varje kontinuerlig liggfog för att minska lokal sprickbildning.

4-skifts munkförband
20% kopp
Fungerar med prefabricerade balkar men kräver en extra balksten för justermån. Fungerar inte med dubbelskiftsbalkar, dvs över 2,4m öppningsbredd. Muröppningsform förenklar.

Stort blixtmunkförband
10% kopp
Murverksform förenklar gentemot prefabricerade murstensskift.

Götiskt eller polskt förband
33% kopp

Kräver en extra sten för att prefabriserade balkar skall kunna anpassas till förbandet.

Blockförband
50% kopp
Till fördel för prefabricerade murstensskift sätts skiftgång så att det är löp i första skift över öppningar.

Koppförband
100% kopp

Amerikanskt förband
25% kopp
Till fördel för prefabricerade murstensskift sätts skiftgång så att det är löp i första skift över öppningar.

Vilt förband
Antal kopp: 20%
Fungerar med prefabricerade murstensskift.

Vilt förband
Antal kopp: 40%
Fungerar med prefabricerade murstensskift.

Löpförband 1/4 förskjutning
0% kopp.

Stapelförband
0% kopp
Frångår kravet på förband och har en förhöjd risk för sprickbildning. Kompletteras med liggfogsarmering i vart 3e skift.

Stående stapelförband
0% kopp
Frångår kravet på förband och har en förhöjd risk för sprickbildning. Kompletteras med liggfogsarmering i varje liggfog för att minska lokal sprickbildning.

Stående stapelförband med 1/2 stens förskjutning
0% kopp
Frångår kravet på förband och har en förhöjd risk för sprickbildning. Kan inte armeras med liggfogsarmering och bör inte muras på stora ytor.