Bevara & Renovera

Vi vill Bevara och Renovera dagens tegel- och putsfasader så att de står vackra så länge som möjligt. Detta är det mest resurseffektiva vi kan göra med våra material och byggnader.

 

FASADPROJEKTERING

Vår tjänst inom Bevara & Renovera kallar vi för en Fasadprojektering. Stor del av fasaderna som idag behöver renoveras byggdes från tidigt 40-tal till sent 70-tal. Största riskerna med dessa fasader är rostande kramling och armering, eller icke fungerande luftspalt. Detta går vi systematiskt igenom och dokumenterar i ett skriftligt protokoll där både status, förslag på åtgärd samt utförande presenteras.

BEHOVSANALYS

Alla våra fasadprojekteringar startar alltid med en behovsanalys där vi kostnadsfritt åker ut och bildar oss en uppfattning av behovet. Vi går sedan tillsammans igenom vår första analys, för att bestämma vad nästa steg bör vara. Utifrån fasadens behov utför vi sedan en mer komplett projektering. Inför detta får ni en offert som visar vilka delar som kommer att kontrolleras och omfattningen av detta.

Underlagen sätts sedan samman centralt baserat på den insamlade data samt vår unika metodik som våra konstruktörer och specialister byggt upp under lång tid. Det färdiga protokollet ger en tydlighet inför kommande upphandling och entreprenad. Vi arbetar timbaserad prissättning på konsultbasis under ABK09 och med gällande konsultförsäkring. Vår Fasadprojektering ger er svar på hur era fasader är uppbyggda, vilken status de har, vilka direkta och indirekta risker som finns, samt hur och med vad dessa kan utföras.

STOMME

LUFTSPALT

ARMERING & KRAMLING

FASADSTEN & FOG

TEGELBALK

PUTSYTOR

BALKONGER

Mariann Sjöstrand
Malmö
Jesper Lago
Stockholm
Robin Klarkner
Göteborg
Christian Rydberg
Göteborg
Föregående bild
Nästa bild

Vi kommer gärna ut till ert fastighetsbolag eller arkitekt/konsultkontor och kan förklara hur vi arbetar. Under våra uppskattade utbildningar om äldre tegel- och putsfasader får ni bättre insikt hur era fasader bäst tas om hand.