FAQ Återbrukat Tegel

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om återbrukat tegel

Återbrukat tegel är en helt unik produkt genom att vara det första CE-märkta och storskaligt framtagna återbrukade tyngre byggmaterialet som finns på marknaden. Prisbilden ligger från ca 750 – 1200 kr per kvm. Detta är jämförbart med mellan- till premiumsegmentet av nytillverkat fasadtegel.

Vi har en tredjeparts-verifierad publicerad EPD, enligt senaste gällande standarden som redovisar klimatpåverkan. Att vår GWP Total ger ett negativt värde beror på att vårt återbrukade tegel står på träpallar som i en EPD beräknas ha bundet kol. Detta bidrar med ett negativt värde i fasen A1-A3, men kompenseras sedan i fasen A5. Vi har samlat de mest förekommande frågorna kring klimatpåverkan och EPD på en egen sida som ni finner undre menyn KUNSKAP: EPD – Rebrick eller klicka här.

Viktigt att tänka på när det gäller EPDer är att man ofta fokuserar enbart på klimatpåverkan och då främst CO2-utsläpp. Vi vill även belysa den stora vinsten av att minska behovet av jungfruliga resurser, och istället mura framtida byggnader baserat på återbruk. Detta tillsammans med att se till att bevara de redan uppförda tegel- och putsfasaderna är nyckeln till det cirkulära byggandet, och ett viktigt bidrag utöver minskad klimatpåverkan med mindre CO2-utsläpp.

Pantsystemet är framtaget av oss själva då det saknas incitament att återbruka fasadtegel från samhällets sida. Man kan skicka fullt återbrukbart fasadtegel som deponi utan att drabbas av kostnader utöver eventuell deponiavgift. Vi har då valt att ge marknaden ett ekonomiskt incitament att skicka sitt rivningstegel till återbruk som i många fall ger en intäkt istället för en kostnad. Ju närmare vår produktionsanläggning rivningsplatsen är desto mer tjänar man. I dagsläget ger vi 3 kr per hel tegelsten vi klarar att få igenom vår produktion. Detta främjar att riva mer skonsamt så att fler stenar förblir hela och då kan återbrukas. Omräknat till rivningston ligger vår pant ungefär på ca 450 kr per ton rivningstegel. Denna utbetalas när massorna är rensade och klara. Den kund som vill köpa tillbaka sitt eget eller annat återbrukat tegel från vår produktion räknar då av sin pant från produktens pris.

Såklart kan du få ditt eget tegel tillbaka. Dock behöver du bestämma detta innan du skickar in rivningsteglet till oss och teckna ett avtal om materialköp. Inom 12 månader från inlämnandet behöver sedan den färdiga produkten betalas. Vi kan mot en tillkommande kostnad ställa den köpta volymen på mellanlagring. Är du inte säker på att just ditt eget rivningstegel passar ditt nya projekt ger vi då istället en förköprätt på likvärdig volym men för en annan återbrukad produkt. Panten kan då användas även för detta.

Den mest optimala återbruksprojektet påbörjas innan upphandlingen av rivning och innan rivningslov. I fasen för materialinventering inför rivninglov kommer vi då ut och kan bedöma teglet på plats. Anser vi att teglet har rätt förutsättningar köper ni vår tjänst att prova teglets egenskaper samt hur väl det kommer klara framtida rivning. Detta sammanställs i ett protokoll där ni får reda på om teglet klarar gränsen för frostkyddsklass F2. Ni får även värdefull information kring hur väl kombinationen av teglets kvalité och murbrukets styrka kommer påverka rivningen och hur stort spill som antas kommer bildas. Detta bör styra hur upphandlingen av rivningen skall kravställas och hur skonsam rivning som kommer behövas. Vi har även en samlad erfarenhet kring hur upphandlingstexter bör utformas som vi samlat i ett upphandlingsstöd samt villkor som bör kopplas till kommande upphandling. Själva rivningen är annars rätt lik en traditionell rivning med undantaget att vissa tegelfasader behöver mer skonsam rivning. Teglet läggs i vanliga låga öppna container som sedan skickas diret till vår produktion. Varje test ges ett ID nummer som sedan följer varje rivning som även delas upp per batch utefter när den ankommer. Vi rensar sedan baserat på ID-nummer och batchnummer och får därmed full spårbarhet på varje färdig pall som kommer ur vår produktion.

Vi har två typer av fasadtegel. Håltegel och massivt tegel som finns i gulmix eller rödmix serie. Håltegel har formatet 250x120x60 mm och det massiva teglet består till stor del av det gamla svenska formatet, 250x120x65 som väger ca 3,5 kg per sten. Det får därför inte användas i professionell murning på grund av arbetsmiljökrav. Vi har då tagit fram tre anpassade produkter som heter Rebrick 90, Rebrick 57 och Rebrick 25. Siffran står för djupet på produkten och har formatet 250 x 90/57/25 x 65 mm. 

Vi erbjuder två grundfärger, rödmix och gulmix. En mixning av kulören innebär att det finns ett naturligt spektrum av olika kulörer inom rött och gult. Från ljusa till mörka varianter samt inslag av viss del bruna, rosé samt schatteringar av dessa. Det finns även olika typer av struktur och ytor som när det blandas skapar en helhet. Mixningen baseras på de rivningsvolymer vi inför produktionen har tillgängligt.

Vår produktion är godkänd för att CE-märka vårt återbrukade tegel. Detta är Sveriges första CE märkta återbruksproduktion. Detta tillsammans med vårt svenska försäkringsbolag gör att vi kan ställa ut likvärdiga produktgarantier för frostsprängning som nytillverkat fasadtegel har på den svenska marknaden. Kraven i CE-märkningen gör att vi har än strängare kontroll under vår produktion än nytillverkat och vi testar mot samma egenskaper som nytillverkat fasadtegel. Viktiga parameterar att följa är tryckhållfasthet, vattenupptagning, densitet och frosttålighet. Att vi även utför för-testning ute på fasaden innan vi tar emot rivningtegel garanterar även att vi inte får in tegel som vi förväg vet att det inte håller rätt kvalité. Under produktionen tas provsten kontenuerligt ut och kontrolleras enligt CE-normen.

Tillgången är inte tillräckligt stor för att möta den snabbt växande efterfrågan. Detta innebär att de kunder som har eget rivningstegel har förtur till att få ut färdig produkt. De kunder som inte lämnar in rivningstegel kan då förboka volymer genom att teckna avtal med oss. Generellt bör det planeras för ca. 12 månaders leveranstid för större projekt. Men ta kontakt med oss i så tidiga skeden som möjligt för att bäst säkra tillgången till ert projekt.

Tillgången är inte tillräckligt stor för att möta den snabbt växande efterfrågan. Detta innebär att de kunder som har eget rivningstegel har förtur till att få ut färdig produkt. De kunder som inte lämnar in rivningstegel kan då förboka volymer genom att teckna avtal med oss. Generellt bör det planeras för ca. 12 månaders leveranstid för större projekt. Men ta kontakt med oss i så tidiga skeden som möjligt för att bäst säkra tillgången till ert projekt.

Vi räknar idag att det är ca 9-12 månaders leveranstid för de kunder som skickar in rivningstegel som skall rensas eller för de kunder som förbokar en volym. Vill man som kund vara säker på att få en volym återbrukat fasadtegel i sitt projekt är bästa sättet att skicka in rivningstegel eller tidigt förboka volymer. Då kan vi garantera er volym.

Egentligen inte. Rebrick Hålsten och Rebrick 90 är fullt jämförbara med nytillverkat tegel i danskt format rent konstruktivt i ett murverk. Det vi vill uppmärksamma är att använda rätt murbruk så att framtida återbruk möjliggörs utan onödigt spill. Vi kan rensa i stort sätt alla typer av tegelsten från de förekommande murbruk som finns. Dock uppstår större spill när en tegelsten är murat med ett hårt murbruk i relation till stenens tryckstyrka. Ju större andel spill ju högre blir den procentuella fraktkostnaden. För att förebygga detta rekommenderar vi att murbrukets tryckstyrka understiger motsvarande ca 5% av stenens tryckstyrka. Detta är en riktlinje även för nytillverkat tegel men som idag tyvärr sällan följs.

Tänk på att det alltid ingår en viss andel koppsten/halva sten i återbrukat tegel. Mängden kan variera från 0-30 % per fasadyta. Antalet koppsten/halva sten avgörs under produktionen för att ta till vara på så mycket av rivningsteglet som möjligt. Koppstenen kommer ut tillsammans med de hela löpstenen till projektet. Tänk även på att nyttja ett bra förband som möjliggör andelen koppsten. Läs mer om förband här.

Ja, alla våra produkter som är ämnande för professionell murning kommer på de traditionella små tegelpallarna. Dvs. fyra småpall men som står på en EUR-pall. Tack vare att vi ställer de fyra småpallarna på en EUR-pall istället för en special-pall som nytillverkat tegel ställs på kan vi nyttja pallretursystemet Byggpall. De fyra småpallen tar vi sedan själva emot i ett eget retursystem där vi köper tillbaka småpall. Dessa fraktas sedan till vår fabrik utanför Falkenberg.

Rebrick 57 är en produkt framtagen för att maximera uttaget från en massiv helsten som är för tung för professionell murning. Vi får då ut ca 1,75 gånger så mycket fasadyta av rivningsteglet som skickats in jämfört mot att behålla stenen i sin ursprungliga bredd, samt så får man en tunnare vägg som sparar boarea. En riktlinje är att vi endast kan mura ca 6 meter högt och vi använder speciella kramlor och speciell murverksamering, dock med fullt stöd av gällande Eurocode. Kommande underhåll beräknas ske efter ca 60-80 år beroende på fasadens klimatzon och kan fogfräsas till ett djup av 15mm.

Rebrick 25 ämnar sig bra för ingjutning och pga. dess tjocklek på 25mm bidrar det till en tunn vägg och således mer boarea. De flesta leverantörer av prefabväggar med erfarenhet av ingjutningstegel klarar även toleranserna som återbrukat tegel innebär men vi råder ändå till att säkerställa detta med er tilltänkta leverantör. Om det krävs snävare toleranser så kan vi anpassa stenarna efter behov.

Ja, vår produktion är helt unik på det sättet. Vi driver den första storkaliga produktionen som klarar att rensa hårt sittande cementbaserat murbruk från fasadtegel. Vår metod är helt mekanisk utan några farliga tillsättande ämnen. Vi ser dock ett framtida problem med att dagens nytillverkat fasadtegel med generellt låg tryckhållfasthet idag muras med hårt cementbaserat murbruk i klassen M2.5. Vår produktion kommer klara att rensa dessa i framtida rivning men det kommer kräva extra skonsam rivning så att de svagare stenarna inte går sönder i rivningen då murbruket är såpass mycket starkare.

Vår återbruksproduktion byggdes upp som ett svar för att visa att återbruk går att se storskaligt och faktiskt ersätta junfruligt nytillverkat material. Vi valde därför att satsa på storskaligt automatiserat återbruk för att klara av att möta leveranskraven till större murprojekt där flera hundratusen tegelsten skall fram till ett och samma projekt. Därtill säkerställer vi att produkten har rätt kvalité och följer de strikta kraven CE-märket kräver samt så vi ställer ut garantier för att marknaden skall kunna arbeta med produkten professionellt. Vår produktion lyder även under ISO-14001 samt så är vi kollektivanslutna som gör att att både personal och vår omvärld mår bra. Vi tror på schyssta villkor från rivniningen till det nya projektet. Alla dessa aspekter är viktiga att tänka på om man väljer att rensa stenen själv istället, inte bara själva rensningen.

Man kan räkna samma livslängd på en återbrukad tegelsten som en nytillverkad. De äldsta stenarna vi fått in i vår produktion är ca 130 år gamla och har bättre egenskaper än tegelsten som tillverkats under 2000-talet. Sveriges äldsta fortfarande stående byggnad med tegel är ca 850 år gammal, och de äldsta stående bevarade murverken i världen är ca 5000 år gamla. Efter vår testning och CE-märkning kan du räkna att livlängden är den samma som om stenen vore nytillverkad.