EPD - Rebrick

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kopplat till vår EPD för vårt återbrukade fasadtegel ”Rebrick”

Vår EPD ligger publicerad här:

Ni kan även ladda ner vår EPD som PDF här:

Detta är den senaste standarden som uppdaterades 2019. Innan dess gällde en standard som heter: 15804:2012 + A1:2013. Dessa två olika standarder är inte helt jämförbara, bl.a. genom ändringar i hur GWP-talet är uträknat. I den gamla standarden finns endast en samlad GWP, dvs totala klimatpåverkan av växthusgaser. I den nya standarden är GWP uppdelad i 4 olika indikatorer

  – GWP Total: Den sammanlagda klimatpåverkan av alla tre indikatorerna nedan

  – GWP Fossil: Endast den fossila klimatpåverkan

  – GWP Biogenic: Endast den biogeniska klimatpåverkan

  – GWP Lucluc: Endast den klimatpåverkan markanvändningen påverkar

För att jämföra två EPDer bör ni då säkerställa att det är samma versionsstandard. Vill ni jämföra vår EPD med en liknande EPD men från den gamla standarden, se stycke längre ner om frivilliga indikatorer.

För att få full transparens kring vår EPD har vi valt att lägga med två frivilliga indikatorer som kan hjälp marknaden att jämföra vår produkt på bästa sätt.

GWP – GHG = Denna indikator exkluderar upptag och utsläpp av biogen koldioxid. Vår EPD har en del biogent material, framför allt träpall, och här räknas den biogena koldioxiden bort från mängden bundet kol i produkten i den totala klimatpåverkan (GWP-TOT).

– GWP total2 = Denna indikator ger ett GWP som är jämförbart med den äldre standarden EN 15804:2012+A1:2013 som vi beskriver i första stycket ovan om standarder. Använd denna indikator och modulerna A1-A5 för att kunna jämföra vår produkt med produkter utvärderande i den äldre standarden. Se sida 10 i EPDn.

Funktionell enhet är 1 ton.

Vår EPD är räknad för att rensa fram och anpassa våra tre olika produkter: Rebrick Hålsten, Rebrick 90 massiv, Rebrick 57 massiv samt Rebrick 25 massiv. Se sida 3 i EPD. Se vikter på våra olika produkter i respektive produktblad för att få fram produktspecifik GWP per kg produkt under vår sida Återbrukat Fasadtegel

I våra produktblad finner ni även GWPn per produktvikt och per kvm fasad, våra produkter ligger även upplagda på Prodikt där man kan utföra klimatkalkyler, se www.prodikt.se

Vi har valt att lägga avståndet från vår tillverkningsort i Sjönevad utanför Falkenberg till arbetsplats i modul A4 till 150 km i snitt. Vi har baserat detta på snittet av de projekt som vi levererat mot i dagsläget. Tänk på att andra EPDer kan ha andra avstånd som standard i sina A4-moduler. Använd ert projektspecifika avstånd genom att dividera vårt GWP-värde i A4 modulen med 150 så får ni fram ett GWP/km : 0,0538 kg Co2/km per ton Rebrick.

Vi har även valt att räkna med att utgående transporter sker med lastbilar med 40 tons lastkapacitet samt att de kör med diesel Euro 5, vilket är normalfallet i de transporter som arbetsplatser än så länge efterfrågar. Om projektet vill använda Euro6 lastbilar samt ex. HVO100-bränsle så bör A4-modulen räknas om efter detta. Vi har tagit fram en separat kalkyl för detta scenario från vår LCA-framställare som ni kan ladda ner här: EURO6_HVO100-Kalkyl
Se mer om våra transporter i sida 6 i EPDn.

I vår LCA är även A2-modulen räknad med ett avstånd på 150 km för inhämtning av rivningstegel. Dock är dessa transporter mer belastande då det även körs tillhörande murbruk och en del skadat tegel som inte blir till produkten Rebrick efter produktion.

Att vår totala GWP anges med ett negativt värde beror på det biogeniska innehållet i de träpallar som produkten lastas på, parallellt med att vi har låg fossil påverkan i vår produktion som sker med miljöcertifierad el. Den fossila påverkan som härrör A1-A3 är endast transport in till oss som sker med samma transport som A4-modulen, samt intern logistik som sker med HVO-100. För ett ton Rebrick används 13,114 kg trä i form av träpallar. Se sida 8 i EPDn.

Vi har i vår LCA använt förhållandet att 1 kg trä i en normal träpall innehåller 1,65 kg kol (C). Förhållandet mellan kol- (C) och syre- (O) atomer i CO2 är 44/12 (=3,67) och därmed blir 0,45 kg kol i pallen 1,65 kg CO2. Se sid 8 i EPDn.

Det biogeniska bundna kolet tillgodoräknas i modulerna A1-A3 men frigörs och belastas sedan i modulen A5. Så även om vi har returpallar och ett retursystem av pallarna är EPDn räknad så att pallarna kasseras på arbetsplatsen och det bundna kolet frigörs direkt.

Då våra inkommande transporter i A2-modulen består till 50-60% av tegel som går till återbruk och resterande delar (40-50 % härdat murbruk och krossat tegel) blir till en biprodukt, har vi valt att använda en ekonomisk allokering istället för ren allokering. Den totala prissumman som ett inkommande lass med rivningstegel bildar efter vår A3-fas kan 90% kopplas till produkten Rebrick när den säljs till kund. 10% av totala prissumma kan kopplas till biprodukterna (härdat murbruk, samt krossat tegel). För att få en så rättvis EPD på produkten Rebrick som möjligt har vi då valt att fördela klimatpåverkan i faserna A2 och A3 med 90% till produkten Rebrick och 10% till biprodukten (härdat murbruk, samt krossat tegel) istället för att se till volymen som ankommer. Se sida 5 i EPDn.

Vår produktion för att kunna rensa, kvalitetssäkra och packa vår produkt Rebrick består till stor del av elektrisk utrustning som drivs av certifierad grön el. Denna el har en energimix som redovisas på sida 13 i EPDn.