Cirkulära Tjänster

Vår unika kunskap och erfarenhet kring hur våra material kan bli cirkulära finns tillgängliga för er som planerar nya projekt. Vi har valt att arbeta inom tre viktiga områden kring det cirkulära flödet av våra material.

CIRKULÄRT DESIGNSTÖD

I tidiga projekteringsskeden oavsett om det är renovering, ombyggnad eller nyproduktion så finns vi tillgängliga för stöd och rådgivning kring tegel & puts.
Vi arbetar efter avfallshierarkins principer och går in med inställningen att våra projekt skall minimera avfall och då även minska klimatpåverkan.

BEVARA OCH RENOVERA

Vi vill Bevara och Renovera dagens tegel- och putsfasader så att de står vackra så länge som möjligt. Detta är det mest resurseffektiva vi kan göra med våra material och byggnader. Vi hjälper dig som fastighetsägare, konsult eller entreprenör att förstå med vad, hur och när dina tegel- och putsfasader behöver renoveras.

ÅTERBRUKA TEGEL

När vi bygger om eller bygger nytt ska vi såklart återbruka material genom att nyttja rivningsmaterialet och sätta samman nya projekt med låg klimatpåverkan
i byggskedet, minimalt underhåll samt att att framtida återbruk med enkel nedmontering säkras. Vi har ett färdigt koncept från rivningsplatsen till färdigprojekterat nytt projekt med insamlingssystem, CE-märkning och garantier.